2023.06.01.

Garabonc.hu

Üdvözöljük Garabonc község honlapján!

Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://garabonc.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés
  Garabonc Önkormányzata és Garabonc Polgármesteri Hivatala elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében, ezért kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Garabonc Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön magánszférája védelmet élvezzen honlapjaink használata során.
  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.
  Garabonc Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a garabonc.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.
 2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége
  Garabonc Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Képviselője László Árpád jegyző Székhelye: 8747 Garabonc Fő u. 16 Garabonc község weboldal címe: www.garabonc.hu
 3. Garabonc Hivatal a garabonc.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembevételével jár el.
 4. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás
  Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon szereplő személyes adatokat a Hivatal által
  üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra, ehhez a Hivatal semmilyen más szervezet
  szolgáltatását nem veszi igénybe.
  A Hivatal fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik
  arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek
  érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Hivatal naplózza,
  ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.
  Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1)
  bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
  azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem
  jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.
  Az Adatkezelő az Ügyfél számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) az
  ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén helyez el.
 5. Az érintettek jogai
  Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
 • tájékoztatás kéréséhez való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • törléshez való jog
 • zároláshoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog
  Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (a Hivatal
  címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat a Hivatal felé az
  érintetti jogainak gyakorlása végett.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
  Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
  kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban
  jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
  e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
  telefonszáma: +36 1 391-1400
  fax száma: +36 1 391-1410
  honlap címe: www.naih.hu
  A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági
  igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet,
  amely per elbírálása a Nagykanizsai Járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az érintett választása
  szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
  megindítható.